اخبار داغ

slider slider slider slider
مزارع و کشاورزی
شهر تیرور
شهرداری تیرور
اخبار و رویدادها
آرشیو خبر
تیرور
خبر

عنوان خبر .... متن تستی در طراحی مبتکران

عنوان خبر .... متن تستی در طراحی مبتکران .

تیرور
خبر

عنوان خبر .... متن تستی در طراحی مبتکران استفاده

عنوان خبر .... متن تستی در طراحی مبتکران .

تیرور
خبر

عنوان خبر .... متن تستی در طراحی مبتکران

عنوان خبر .... متن تستی در طراحی مبتکران .

تیرور
خبر

عنوان خبر .... متن تستی در طراحی مبتکران

عنوان خبر .... متن تستی در طراحی مبتکران .

آرشیو خبر
بخشهای شهرداری
شهردار مهندس حسین قاسمی
تیرور
مسئول فنی و شهرسازی-ایمان شهداد نژاد
تیرور
مسئول مالی-محمود حاتمی
تیرور
مسئول روابط عمومی و درآمد-عقیل رحیمی
تیرور
کارپرداز-عباس حاتمی
تیرور
مسئول امور اداری و حراست-امین کرم زاده
تیرور
مسئول خدمات شهری-امیر ذاکری
تیرور
دیدنیهای شهر
آرشیو